شرح مناقصه

مناقصه عمومی ساخت صفر تا صد نوبت اول

آگهی مناقصـــه عمومی « نوبت اوّل » شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساختمانی شامل: خاکبرداری و تسطیح، پی کنی ، بتن مگر، فونداسیون، اسکلت بتنی، سفت کاری، پوشش سقف و اجرای نمای 11 دستگاه ویلای مسکونی خود با زیربنای 4100 مترمربع و دیوار محوطه ویلاهای مذکور به طول 2100 مترطول را در شهرک خانه تهران به نشانی : کیلومتر 30 اتوبان تهران ساوه، دوکیلومتر بعد از خروجی رباط کریم، با شرایط پرداخت حداکثر 50 % نقد و حداقل 50 % تهاتر با املاک تجاری، اداری، مسکونی و اراضی متعلّق به این شرکت، به شرکتهای ساختمانی واجد رتبه 5 و بالاتر در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می-شود، جهت خرید اسناد مناقصه، از تاریخ نشر این آگهی حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1398/03/06 ضمن در دست داشتن معرفی¬نامه معتبر و فیش واریز مبلغ دو میلیون ریال به شماره حساب 14599668009001 (نزد بانک گردشگری شعبه مهستان)، به نشانی: تهران – شهرک قدس(شهرک غرب)-بلوارخوردین-چهارراه هرمزان-خیابان بوستان-شرکت مهستان-واحد دبیرخانه مراجعه نمایند . به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه به همراه پیش نویس قرارداد و نقشه های اجرایی را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091051 داخلی 143 تماس حاصل نمایید.

تاریخ شروع : 1398/02/30

تاریخ پایان : 1398/03/06