شرح مناقصه

آگهی مناقصه حفاظتی ومراقبتی

آگهی مناقصـــه شرکت مهستان (سهامی خاص) به نشانی: تهران– شهرک قدس(شهرک غرب)-بلوارخوردین-چهارراه هرمزان-خیابان بوستان-شرکت مهستان در نظر دارد نسبت به واگذاری امور نگهبانی و انتظامی پروژه های در حال احداث خود به شرکت های دارای مجوز از نیروی انتظامی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر و تحویل گرفتن اسناد مناقصه از تاریخ 1398/03/18 لغایت 1398/03/20 بادردست داشتن معرفی نامه به دبیرخانه شرکت مراجعه نمایند. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091051-021 داخلی 219 تماس حاصل نمایید.

تاریخ شروع : 0398/03/18

تاریخ پایان : 1398/03/20