شرح مناقصه

مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و نصب درب های چوبی پروژه تابناک

آگهی مناقصـــه عمومی « نوبت اوّل » شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، بارگیری، حمل ، باراندازی، انتقال به محل نصب و نصب درب های چوبی مورد نیاز واحدهای مسکونی پروژه مجتمع مسکونی تابناک به نشانی : تهران-ولنجک-خیابان شادآور-کوچه هشتم شرقی، را به تامین کنندگان و پیمانکاران حقوقی دارای توان فنی، مالی و تشکیلاتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود، جهت خرید اسناد مناقصه، از تاریخ 1399/12/13 حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1399/12/18 ضمن در دست داشتن معرفی نامه معتبر و پرداخت هزینه اسناد به مبلغ دو میلیون ریال از طریق دستگاه POS مستقر در واحد مالی شرکت، به نشانی: تهران – شهرک قدس(شهرک غرب)-بلوارخوردین-چهارراه هرمزان-خیابان بوستان-شرکت مهستان-واحد دبیرخانه مراجعه نمایند . مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه دومیلیارد ریال می باشد. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که با شرایط مندرج در آگهی اختلاف داشته باشد و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این شرکت، در ردّ یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه به همراه پیش نویس قرارداد و نقشه های اجرایی را دریافت و پس از امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88091051 داخلی 143 تماس حاصل نمایید.

تاریخ شروع : 1399/12/13

تاریخ پایان : 1399/12/18