شرح مزایده

آگهی مزایده اقلام مازاد

شرکت مهستان در نظر دارد اقلام ساختمانی وتأسیساتی مازادبر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت میشود جهت آگاهی از شرایط مزایده و دریافت اسناد وبازدید ازروز سه شنبه مورخ 1396/12/08لغایت روزیکشنبه 1396/12/13در ساعات اداری با مراجعه حضوری به محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، چهارراه هرمزان، خیابان بوستان پلاک 1، واحد امور اداری مراجعه و پیشنهادات خودرا حداکثر تا مورخ پنچ شنبه 1396/12/17تحویل دبیرخانه شرکت نمایند. تلفن : 22-88076221 داخلی 219 تماس حاصل فرمایید (هزینه خرید اسناد 000ر400ریال می باشد).

تاریخ شروع : 1396/12/08

تاریخ پایان : 1396/12/13