پروژه ها

فرمانیه

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   7813
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1391/04/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1394/04/01

ارم (پلاتین)

کاربری :   تجاری
متراژ کل :   22000
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1387/06/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1394/12/30

A2

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   23968
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1371/03/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1378/08/12

C2

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   14328
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1355/01/15
تاریخ خاتمه پروژه :   1366/12/25

هتل مبین کربلا

کاربری :   هتل
متراژ کل :   7570
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1395/07/01
تاریخ خاتمه پروژه :  

A1

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   20100
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :  
تاریخ خاتمه پروژه :  

B2

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1370/10/15
تاریخ خاتمه پروژه :   1379/12/12

C1

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   14383
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1355/01/15
تاریخ خاتمه پروژه :   1367/12/05

A3

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1373/02/15
تاریخ خاتمه پروژه :   1381/08/16

اقدسیه

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1389/09/01
تاریخ خاتمه پروژه :  

B1

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :  
تاریخ خاتمه پروژه :  

پروین

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :   9680
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1390/11/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1394/12/15

B3

کاربری :   مسکونی
متراژ کل :  
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :   1381/06/01
تاریخ خاتمه پروژه :   1384/12/05

مجتمع تجاری و اداری مهستان

کاربری :   تجاری و اداری
متراژ کل :   10000
بر آورد هزینه :  
تاریخ شروع پروژه :  
تاریخ خاتمه پروژه :