فرمانیه

فرمانیه

کاربری : مسکونی

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 7813

تاریخ شروع پروژه : 13910401

تاریخ خاتمه پروژه : 13940401

توضیحات :