ارم (پلاتین)

ارم (پلاتین)

کاربری : تجاری

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 22000

تاریخ شروع پروژه : 13870601

تاریخ خاتمه پروژه : 13941230

توضیحات :