مجتمع تجاری و اداری مهستان

مجتمع تجاری و اداری مهستان

کاربری : تجاری و اداری

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 10000

تاریخ شروع پروژه :

تاریخ خاتمه پروژه :

توضیحات :