تابناک

تابناک

کاربری : مسکونی(برج باغ)

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 46000

تاریخ شروع پروژه : 13900701

تاریخ خاتمه پروژه :

توضیحات :