روما کیش

روما کیش

کاربری : مسکونی

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 115169

تاریخ شروع پروژه : 13890901

تاریخ خاتمه پروژه :

توضیحات :