شهرک خانه تهران - پرندک

شهرک خانه تهران - پرندک

کاربری : ویلایی

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 0

تاریخ شروع پروژه : 13960101

تاریخ خاتمه پروژه :

توضیحات :