پروین

پروین

کاربری : مسکونی

بر آورد هزینه : 0

متراژ کل : 9680

تاریخ شروع پروژه : 13901101

تاریخ خاتمه پروژه : 13941215

توضیحات :