شرح اخبار شرکت

مطلب مرتبط

  • مطلبی جهت نمایش یافت نگردید

دریافت تقدیر نامه از بیمارستان سینا

شرکت مهستان سالیان متمادی در حیطه مسئولیت اجتماعی حضور فعال داشته است بدین منظور در سال 1399 و پیرو شیوع بیماری کرونا شرکت نسبت به کمک به بیمارستان سینا در قالب پرداخت وجه نقد و لوازم مورد نیاز اقدام نموده است که مدیریت محترم بیمارستان ، با ارسال تقدیرنامه این کمک را ارج نهادند

دریافت تقدیر نامه از بیمارستان سینا