شرح اخبار شرکت

آزمایشهای دوره ای سلامت کارکنان

در مورخ 27 مرداد سال 1397 شرکت مهستان طبق روال سالهای گذشته آزمایشهای دوره ای سلامت پرسنل شرکت انجام گردید، که شامل: آزمایشهای خون – تست شنوایی – بینایی – تنفسی اجرا و پرونده سلامت جدید یکساله برای همه پرسنل تشکیل شد .