ماموریت

بهره گیری از سرمایه های در دسترس (کارکنان، دارائی ها و مشتریان)

به کار بستن فن آوریهای نوین و کارآمد ساخت و ساز

بهره گیری از فرصت های موجود در سطح کشور

ایجاد ارزش افزوده مناسب برای ذینفعان

ماموریت شرکت مهستان