مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا جعفری

سمت : مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : علی صفری پور

سمت : رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : مجید همایونی فر

سمت : معاون مالی و منابع انسانی و عضو هیئت مدیره

معاونان
مدیران