مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : امیر حسین رحیم

سمت : مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : بهزاد معین

سمت : رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : ناصر مرسلی

سمت : معاون مالی و اداری و اقتصادی و عضو هیئت مدیره

معاونان

نام و نام خانوادگی : اسماعیل زرشکن زمان پور

سمت : معاون فنی و اجرایی

مدیران

نام و نام خانوادگی : مهرزاد کریمی

سمت : مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام و نام خانوادگی : مجید غلامیان

سمت : مدیر امور اداری

نام و نام خانوادگی : سید جلیل غلامپور

سمت : مدیر فروش

نام و نام خانوادگی : آرش دارالشفایی

سمت : مدیر دفتر فنی