گزارش مالی

عنوان نوع تاریخ پیوست
گزارش صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 96 صورت مالی 1396/12/29
گزارش صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 95 صورت مالی 1395/12/30
گزارش صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 صورت مالی 1394/12/29
گزارش توجیه افزایش سرمایه سال 1394 گزارش هیئت مدیره 1394/02/13
گزارش صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 صورت مالی 1393/12/29