اساسنامه شرکت مهستان

طرحی، اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی از هر قبيل و انجام کليه معاملات مربوط به اموال منقول و غير منقول، ارائه همه نوع خدمات اعم از اخذ مجوزهای لازم برای وسائط نقليه و پروانه های ساختمانی، انعقاد قراردادهای پيمانکاری و مشاوره در جهت عمران و ساخت و ساز زمين های متعلق به شرکت از هر قبيل، احداث و يا مشارکت در احداث و اداره کارگاه های توليد مصالح، خريد زمين جهت ساخت و تکميل مجتمع های مسکونی و تجاری و اداری و ... است.

درباره شرکت مهستان