دیگر سرفصل ها

ماموریت

بهره گیری از سرمایه های در دسترس (کارکنان، دارائی ها و مشتریان)
به کار بستن فن آوریهای نوین و کارآمد ساخت و ساز
بهره گیری از فرصت های موجود در سطح کشور
ایجاد ارزش افزوده مناسب برای ذینفعان