دیگر سرفصل ها

مدیر عامل

فرهاد هاشمی
سمت: مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیر

هیئت مدیره

محمود رضا خاکی
سمت: معاون مالی واداری واقتصادی
محمود جهانی
سمت: رئیس هیئت مدیره

مدیران

اسماعیل زرشکن زمان پور
سمت: مدیر فنی و رسیدگی
مجید غلامیان
سمت: مدیر امور اداری
سیدجلیل غلامپور
سمت: مدیر شعبه کیش
مهرزاد کریمی
سمت: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
حبیب اله فیضی
سمت: مسئول حقوقی و امور قراردادها
محمد فتحعلی
سمت: مدیر مالی
رسول شاکر
سمت: معاونت فنی و اجرایی