دیگر سرفصل ها

مدیر عامل

فرهاد هاشمی
سمت: مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیر

هیئت مدیره

محمود رضا خاکی
سمت: معاون مالی واداری واقتصادی
محمود جهانی
سمت: رئیس هیئت مدیره

مدیران

محمد فتحعلی
سمت: مدیر مالی
رسول شاکر
سمت: معاونت فنی و اجرایی
مجید غلامیان
سمت: مدیر امور اداری
اسماعیل زرشکن زمان پور
سمت: مدیر فنی ورسیدگی
شهریار نوید
سمت: مدیر فروش
حبیب اله فیضی
سمت: مسئول امور قراردادها وحقوقی
مهرزاد کریمی
سمت: مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه
سید جلیل غلامپور
سمت: مدیر شعبه کیش