دیگر سرفصل ها

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

مهستان نامی به بلندای تاریخ است و ریشه در ژرفای خاک ایران دارد . شرکت مهستان نیز نامی شناخته شده در صنعت ساختمان است که به غیر از اهل فن آشنای چشم وگوش و ذهن ایرانیان به ویژه ساکنان تهران بزرگ است.
در دور جدید مدیریت این مجموعه بزرگ، ضمن قدردانی از زحمات کلیه کارکنان و مدیران قبلی برآنیم تا همراه با نگهداری از دستاوردهای نیک پیشینیان،چشم اندازی تازه در بازار مسکن تعریف کنیم و نفس مهستان را گرمایی دوباره و از جنس زمان ببخشیم .
مهستان بی شک با بازاندیشی و بهبود ساختار و مناسبات خود مبتنی بر شرایط جدید و نیازهای جامعه امروز ایران می تواند بیش از پیش به شکوفایی و اوج دست یابد
الهی چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار