مزایده ها

آگهی مزایده آسانسور مرحله دوم

شرکت مهستان(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه آسانسور باری مسافری،مدلLEHY-II با مشخصات ذیل و با وضیعت موجود