مزایده ها

آگهی مزایده عمومی املاک شرکت مهستان

شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش املاک خود به شرح جدول ذیل ، از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . متقاض

آگهی مزایده آسانسور مرحله دوم

شرکت مهستان(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه آسانسور باری مسافری،مدلLEHY-II با مشخصات ذیل و با وضیعت موجود

آگهی مزایده دودستگاه آسانسور باری

آگهی مزایده شرکت مهستان(سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه آسانسور باری مسافری،مدلLEHY-II با مشخصات ذیل و با

آگهی مزایده اقلام مازاد

شرکت مهستان در نظر دارد اقلام ساختمانی وتأسیساتی مازادبر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضی