مناقصه ها

مناقصه انتخاب پیمانکار اجرای نمای کرتین وال بلوک جنوبی پروژه تابناک

آگهی مناقصـــه عمومی « نوبت اوّل » شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، بارگیری، حمل ، باراندازی، انتقال به محل ن

مناقصه انتخاب پیمانکار نصب تابلوهای برق پروژه تابناک

آگهی مناقصـــه عمومی «نوبت اوّل» شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، بارگیری، حمل ، باراندازی، انتقال به محل نصب

مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و نصب درب های چوبی پروژه تابناک

آگهی مناقصـــه عمومی « نوبت اوّل » شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، بارگیری، حمل ، باراندازی، انتقال به محل ن