مناقصه ها

آگهی مناقصه حفاظتی ومراقبتی

آگهی مناقصـــه شرکت مهستان (سهامی خاص) به نشانی: تهران– شهرک قدس(شهرک غرب)-بلوارخوردی

مناقصه عمومی ساخت صفر تا صد نوبت اول

آگهی مناقصـــه عمومی « نوبت اوّل » شرکت مهستان (سهامی خاص) در نظر دارد؛ تأمین، حمل مصالح و اجرای عملیات ساختمانی شامل: خ

آگهی نوبت دوم فراخوان پیمانکار

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار » نوبت دوّم « شرکت مهستان )سهامی خاص( در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران حقیقی