مناقصه ها

اجرای فونداسیون بلوک هایF وEوD پروژه روما کیش

شرکت مهستان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و شمع بلوک های D و E و F پروژه روما کیش را به پیمانکاران دارای توان