شرح خبرهای تعالی شرکت

تعالی شرکت مهستان

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یك سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایتمندی کلیه ذینفعان و ایجـاد تعـادل بین آنها احتمال موفقیت سـازمان را در بلند‌‌‌مدت افزایش‌ دهد. در سالهای اخیر مدل‌هایی تحت عنوان تعالی سازمانی مطرح گشته است كه از آن جمله می‌توان به مدل تعالی EFQM اشاره نمود. 

رویكرد این مدل، استفاده مؤثر از فرآیند خود ارزیابی در راستای ارتقای سطح سازمان می باشد.شرکت مهستان بعنوان یکی از شرکت های معتبر در بخش بلند مرتبه سازی وساخت مجتمع های مسکونی وتجاری در جهت پیشرفت ورسیدن به اهداف تعیین شده از سال 1397 مبادرت به شرکت در جایزه تعالی و پیشرفت نمود مطالبق برنامه ریزی های انجام شده در سال اول موفق به در یافت گواهی تعالی و پیشرفت و در سال دوم موفق به در یافت لوح تقدیر تک ستاره از دبیرخانه جایزه ملی تعالی وپیشرفت گردیده است.