شرح خبرهای تعالی شرکت

دریافت تقدیرنامه تعالی سازمانی

شرکت مهستان در سال ۱۳۹۸ در چهارمین دوره جایزه ملی تعالی و‌ پیشرفت شرکت نموده و موفق به کسب تقدیرنامه تعالی تک ستاره گردید.

دریافت تقدیر نامه از بیمارستان سینا