شرح خبرهای تعالی شرکت

برگزاری جلسات تعالی سازمانی

با عنایت به حضور شرکت مهستان در پنجمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت ، جلسات کمیته تعالی به صورت برنامه ریزی شده در دست برگزاری می باشد و تصمیمات لازم درخصوص اقدامات قابل انجام جهت تقویت نقاط قوت و پیشبرد پروژه های بهبود در راستای شاخص های اقتصاد مقاومتی اخذ و به متولیان مربوطه ابلاغ شده است.

برگزاری جلسات تعالی سازمانی

برگزاری جلسات تعالی سازمانی